۱۵ سال استفاده غیرمجاز ۲۳۰ دامداری حاشیه شهر تربت جام از آب شرب

۱۵ سال استفاده غیرمجاز ۲۳۰ دامداری حاشیه شهر تربت جام از آب شرب

مرتضی اشراقی از انشعابات غیر مجاز مجوز به عنوان یک چالش اساسی در حوزه آب شرب شهرستان نام برد که بدون حساب مصرف می شود و تبعاتی را متوجه شبکه و تاسیسات آب می کند. وی با بیان اینکه دامداری های غیرمجاز حاشیه شهر در پایین‌ترین ‌نقطه شهر واقع شده‌اند و هنگام  آبرسانی به شهر، زودتر